Úvodná stránka

ESCME - Grundtvig Partnerstvo


ESCME Grundtvig Partnerstvo - Vzdelávanie supervízorov a koučov v multikultúrnej Európe

Partneri z Rakúska, Bulharska, Estónska, Českej republiky a Slovenska sú šťastní a spokojní, že dosiahli ciele učiaceho partnerstva Grundtvig, ktoré sa oficiálne končí 31. júla 2011.

S istotou budeme v spolupráci tak či onak pokračovať - proces vzdelávania sa pokračuje.

Kniha - ktorá je jedným s výsledkov parterstva - je určená ako podpora všetkých supervízorov, koučov, konzultantov a trénerov, ktorí sa chcú pripojiť k nášmu procesu vzdelávania.

Cover

MANUÁL SUPERVÍZOROV A KOUČOV PRE PRÁCU S MULTIKULTÚRNYMI SKUPINAMI


Partneri:

BratislavaBulgarien Austria Estland Prag

----Slovensko------------Bulharsko------------ Rakúsko----------- Estónsko--------Česka Republika

 

Cieľmi partnerstva

sú vzdelávať supervízorov a koučov pre multikultúrnu Európu prostredníctvom vývoja nadstavbového tréningu "multikultúrna supervízia a koučing" a zahrnutia kultúrnej senzitivity do existujúceho vzdelávania pre supervízorov a koučov

V tomto tréningu bude ďalej rozvíjaná kultúrna senzitivita a multikultúrne kompetencie supervízorov, koučov a zúčastnených študentov, účastníci budú schopní podporovať rozvoj kultúrnej senzitivity a inter/multikultúrnych kompetencií u svojich klientov

Týmto spôsobom si účastníci vytvoria kompetencie a zručnosti pre supervíziu a koučovanie : multikultúrnych tímov, klientov z iných kultúr (špeciálne imigrantov), klientov pracujúcich v zahraničí (expatriotov), medzinárodné spoločnosti a organizácie

Prečo si myslíme, že je dôležité integrovať kultúrnu senzitivitu do vzdelávania supervízorov a koučov?
Práca supervízorov a koučov musí byť vnímaná v širšom kontexte. Ich práca ovplyvňuje pohodu a úspechy ich klientov. Koučovia a supervízori pracujú v sociálnej sfére rovnako ako v spoločnostiach a organizáciach. Vzhľadom na migračné procesy a globalizáciu sú supervízori a koučovia konfrontovaní so zväčšujúcim sa multikultúrnym svetom ich klientov. V tejto novej Európe je kultúrna senzitivita supervízorov a koučov nevyhnutná preto, aby boli schopní pomáhať svojim klientm reflektovať svoju pracovnú situáciu a nachádzať lepšie východiská. To sa týka vštkých druhov klientov, od manažérov veľkých medzinárodných organizácií po sociálne sestry v detských domovoch a nemocniciach.

„Balík" nástrojov pre supervízorov a koučov by mal byť testovaný a adaptovaný a mali by do neho byť zapracované nové metódy, ktoré im pomôžu pomáhať svojim klientom v novej multikultúrnej Európe.

Reflektovanie pracovných podmienok a zmysel a význam práce v rôznych kultúrach a rôznych členských štátoch EÚ môže hrať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní vzájomného porozumenia a kvality spolupráce.

Tieto poznatky priviedli všetkých partnerov k myšlienke, že kultúrna senzitivita by mala byť súčasťou vzdelávania supervízorov a koučov.

Ako to dosiahneme?

Vnútorný tím pozostávajúci z jednej či dvoch osôb jedného partnera bude riadiť rozvoj tréningového programu.

Uskutoční sa 5 workshopov v rôznych krajinách, aby sa zhromaždili skúsenosti a know-how použiteľné pre tvorbu nadstavbového tréningu.

Počas workshopov multikultúrne skupiny si budú vymieňať skúsenosti a metódy a teórie budú testovať a reflektovať metódy, nástroje a intervencie budú zhromažďovať a reflektovať vlastné skúsenosti s inými kultúrami.

1. Start Up for CooperationSLOVAKIA28.-31.10. 2009
2. WorkshopBULGARIA16.-19. 4. 2010
3. WorkshopESTONIA26.-29. 6. 2010
4. WorkshopCZECH REPUBLIC29.10.-1. 11. 2010 *
5. FinalizingSLOVAKIA19.-23. 2. 2011
6. Advanced Training-SeminarAUSTRIA27. -31. 5. 2011 **

* Upravil 23.12.2009 ** Upravil 3.3.2011

Nadstavbový program "Multikultúrna supervízia a koučing" bude dizajnovaný na základe výstupov workshopov skupinou skúsených supervízorov zúčastňujúcich sa na tomto partnerstve. Nadstavbový tréning sa uskutoční vo Viedni (v plánovanom čase - máj 2011)

Okrem vnútorného tímu budú ďalší kolegovia a študenti prizývaní k účasti na workshopoch, aby

 • poskytli čo najväčší rozsah pohľadov a skúseností
 • komunikovali svoje skúsenosti z práce v multikultúrnych tímoch,
 • aby priviedli tím zostavujúci nadstavbový tréning tak blízko realite, ako je to len možné
 • monitorovali efekty používania rôznych jazykov
  - súbežné používanie viacerých jazykov
  - preklady ne-odborníkmi

  Kontakt: DI Elisabeth Alder, INC Training & Consulting, s.r.o.
  Jazyk: angličtina
  Web stránka : http://www.escme.eu/

  SAAIC

  Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.