روش گرانش در فرایند بهره از سنگ آهن

خرداد ماه سال 1393 - انجمن صنایع ریلی ایران

می کند. خبر. راه آهن درود- خرم اباد به روش طرح و ساخت از سوى بخش خصوصى ساخته مى شود ... کسب شده برای هر مولد برق، تعیین مسیر قابل بهره برداری. از آن را مشخص کرده و ..... معرفی محصوالت و تكنیك های جدید و قابل جایگزین محصوالت و روش های. قدیمی تر ..... گرانی حمل و نقل اگر راه آهن باشد، اوال در سال رحمت آنچه زاید بر. حاجت مملكت است...

دریافت قیمت

ﻣﺘﻦ

ﻧﻬﺎﻳﻲ از آن و ﻣﻴﺰان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد . ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺎده اي ﺗﻮﺳﻂ ... ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن. -. روﻧﺪ .... در ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﻧﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰ. ه، ﻣﻘﺪار .... ﺑﻬﺮه ﺑﺮد . ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴ. ﺖ. 25. درﺻﺪ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . در اﻳﺮان. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت. ﺳﻨﮓ.

دریافت قیمت

تصفیه آب

اما بیشتر جامدات در اندازه کلوئیدی بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرایندهای ... این آشغالگیرها اکثراً توسط بهره بردار به صورت دستی و با استفاده از چنگک تمیز .... می توانند به یکدیگر نزدیک شده و پس از برخورد به هم بچسبند و تحت نیروی جاذبه ..... الف) پس از هوادهی به منظور جداسازی اشکال نامحلول آهن و منگنز، در این روش معمولا ً آب...

دریافت قیمت

ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻪﺑ ﻧﮕﺎﻫﻲ - مطالعات باستان شناسی - دانشگاه تهران

ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﺴـﺎد ﻣـﻮاد. آﻟﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﭼﻮن آﻫﻦ، ﻧﻘﺮه، ﻣﺲ و ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ. ﺳﻔﺎل. ﻫﺎ. و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﭼﻮن. دﺳﺖ ..... ﮔﺮاﻧﺶ. : ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ. اﻓﺰارﻫﺎ در ﺷﻴﺐ. ﻫﺎ ﮔﺮاﻧﺶ اﺳﺖ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. « ﺧﺰﻳﺪن. ﺧﺎك. » ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ... روش. ﻫﺎي. ﺗﺨﺮﻳﺐ. اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ . در ﻣﺤﻮﻃـﻪ. ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در. ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه. اﻧﺪ، اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ. اﻓﺘﺪ. ﺑﻪ. اﻳﻦ ..... اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻜﻨﺎﻣﻲ ﺑﻬﺮة ﻓﺮاوان ﺑﺮدم . دﻛﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ.

دریافت قیمت

نیوزهاب - وزارت راه و شهرسازی

23 ژانويه 2013 ... 40 طرح راه و شهرسازی در دهه فجر دراستان مرکزی بهره برداری می شودبهره برداری از ... دستگاه ایرانی تشخیص مقاومت مصالح روسازی جاده و راه آهن141 جوابگوی بخش ... های چهارمحال و بختیاری و تصادفات سریالی۷۰۰کیلومتر طول راه هم سنگ، تحت ..... در این محور به روش جدید RCC کار انجام می‌شود که در مراحل پایانی قرار دارد و تا...

دریافت قیمت

روشهای متداول فرآوری طلا - راه نرفته

10 ژانويه 2015 ... تاکنون روشهای مختلف برای فرآوری و استحصال طلا از سنگ معدن ابداع شده است. ... فرآیندهای مقدماتی، شامل تغلیظ گرانشی، که پس از آن ملقمه سازی انجام می شود، ... بنابراین بهره برداری از ذخایر انباشته ای نیاز به منابع عظیم آب دارد.

دریافت قیمت

آب و فاضلاب - فاضلاب

روش تصفیه فاضلاب های بهداشتی ، فرآیند لجن فعال از طریق هوادهی عمقی با .... هر چند بهره برداری موفق از یک سیستم لجن فعال، مستلزم داشتن آگاهی و رعایت ... سنگی و یا مناطقی که روش های سنتی دفع فاضلاب کارایی نداشتند اجرا شده بود . ..... این امر از طریق 1- گرانشی؛ که در آن از تانکهای استوانه ای مجهز به چنگک دوار استفاده می شود.

دریافت قیمت

ارزشیابی توصیفی روش موفقی است - عیارآنلاین

19 فوریه 2015 ... صنعت، معدن و تجارت ... ارزشیابی توصیفی روش موفقی است ... و رهبر آموزشی است، خاطرنشان کرد:در این فرایند باید به جای نقش اجرایی به ... درسایه تلاش جمعی و بهره گیری از همه ظرفیت‌ها نظام ارزشیابی توصیفی ... فشار به معدنکاران سنگ آهن با هدف کاهش قیمت فولاد اشتباه است · فانی درباره رتبه بندی معلمان چه گفت؟

دریافت قیمت

ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ( اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺲ ) ﻓﻠﺰات ﭘﺎﻳﻪ ا

11 جولای 2006 ... ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و .... ﺑﺮاي ﺟﺪاﻳﺶ ﺳـﻨﮓ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻛﺮﺑﻨـﺎﺗﻲ و اﻛﺴـﻴﺪ آﻫـﻦ از ﺳـﺎﻳﺮ. ﺳﻨﮓ ... ﻣﺮاﺣﻞ. اﻛﺘﺸﺎف. ﻋﻤﻮﻣﻲ و. ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ. ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴ. ﻮن اﻟﻘﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص و ﮔﺮاﻧﻲ. ﺳﻨﺠﻲ ... زﻣﺎن روش. ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ. ﺳﻨﺠﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و رادﻳﻮﻣﺘﺮي. ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺘﺸﺎف.

دریافت قیمت

كارسان | برش ليزر, خدمات برش ليزر

اين فرايند با بهره گيري از اصل تاثيرات فرسايشي يك جت آب با قطر كم ... فلزات، غير فلزات، سراميك، فلزات غير آهني، انواع سنگ، چرم، پلاستيك، شيشه و ... براي فلزات اگر نياز به برشي با ضخامت بيشتر داريد استفاده از اين روش پيشنهاد نمي شود. ... استفاده شود اهميت تصفيه آب بيشتر مي شود,زيرا آب شهري داراي كلسيم,آهن,سديم...

دریافت قیمت

معرفی فرآیند تولید ریخته گری | سازمان بهره وری انرژی ایران - سابا

مقایسه و ارزیابی روشهای ریخته گری برای انتخاب اقتصادی ترین روش بسیار مهم است اما به علت این که عوامل مختلفی بر ریخته گری اثر می ..... اشکال ساده، گرانی قالب .... تفاوت آنها در این است که کوره بلند برای احیای سنگ معدن آهن استفاده می شود.

دریافت قیمت

آموزشی

به همین دلیل است که چر خهای قطار و ریلهای راه آهن .... وزن (W) = نيروي گرانشي است كه از طرف زمين بر آن جسم وارد مي شود. .... از روش های جدید در تدریس ریاضی می توان به روش توضیحی، روش سخنرانی، روش اکتشافی، روش حل مساله، روش بحث در کلاس، روش پرسش و .... 4- معلم از مدل های مختلف آموزشی و ابزار کمک آموزشی برای تدریس بهره ببرد.

دریافت قیمت

آهن ربا و مغناطیس - راسخون

اين كشش و جاذبه بسيار قوي است و گاهي ... سنگ مذکور از جنس اکسید طبیعی آهن با فرمول شیمیایی Fe3O4 می باشد. .... پیشرفت زیادی را در ایجاد میدانهای مغناطیسی بدست آمده به بهره گیری از ابررسانا‌ها در سیم پیچهای مغناطیسها مربوط می‌شود، که بکار...

دریافت قیمت

صنعت فولاد

29 مه 2015 ... روش های جایگزین تولید آهن و فولاد در جهان (بخش دوم) ... این واحد صنعتی دارای ظرفیت اسمی 100 تن در ساعت است و به دلیل بهره برداری متناوب ظرفیت آن .... میزان تركیب سنگ آهن به زغال سنگ در این فرآیند 5/1 به 5/0 است. ...... وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: مشکل حمل و نقل و گرانی انرژی مورد نیاز صنعت فولاد از...

دریافت قیمت

Archive of SID

مغناطيسي هستند و به همين دليل مي توان از روش مغناطيس سنجي براي اكتشاف آن. بهره گرفت. ... سنگ هاي آهن دار استخراج شده وجود دارد و حتي اقدامات اوليه براي كشيدن .... مدل با فرايند مدل سازي وارون به گونه اي تغيير داده شد تا خطاي مدل سازي در هر .... 1384- اكتشاف تله هاي هيدروكربوري طبس با روش جديد وارون سازي سه بعدي داده هاي گراني.

دریافت قیمت

2ـ4ـ توليد آهن اسفنجي به روش احياي مستقيم قائم

همچنين انتخاب فرايندهاي احياي مستقيم در كوره هاي تنوره دار ، كوره ها ي ... با توجه به اينكه توليد يك تن فولاد خام در روش سنتي حدود 58/2 تن سنگ آهن ، سنگ آهك و كك لازم ..... سنگهاي آهن بر اساس استفاده از گاز طبيعي به جاي استفاده از كك متالورژي مورد بهره ... حذف معايب روشهاي احياي مستقيم با گاز طبيعي به علت گراني كاتاليزور و نيز...

دریافت قیمت

روزنامه دنياي اقتصاد94/2/27: مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ...

17 مه 2015 ... هر چند در گذشته به لحاظ سرعت کم قطارها، بهره گيري از ظرفيت راه آهن ... اما در سال هاي اخير به دليل گراني حمل و نقل هوايي و نارسايي شبکه حمل و نقل جاده ... 5- بازنگري در ساختار سازماني و مهندسي مجدد فرآيندهاي توليدي، ... 14- فراهم کردن امکان تامين مالي براي حمل بار در تناژ بالا(در رابطه با حمل مواد معدني، فولاد، سنگ آهن و .

دریافت قیمت

همایش پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه | عناوین مقالات پذیرفته ...

بررسی روش های استحصال موليبدنيوم از کنسانتره موليبدنيت/ احمد حسن زاده، ... بررسی تاثیر آسیاکاری سنگ آهن کم عیار قبل از احیا بر میزان احیا وکیفیت ... سنتز نانوساختار ها اکسید وانادیوم از طریق روش هیدروترمال و با بهره گیری از فرآیند التراسونیک/ .... تخمین ضخامت پوسته با استفاده از داده های گرانی برای منطقه کپه داغ/ جمال...

دریافت قیمت

هیدروژن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در صنعت برای تولید هیدروژن از گاز طبیعی بهره می‌برند و کمتر به الکترولیز آب روی ... پدید می‌آورد مانند سیاره‌ها که به خاطر نیروی گرانش سوی ستاره‌ها رباییده می‌شوند. ... در این فرایند از آسان‌گرهایی مانند زغال فعال، اکسید آهن(III)، آزبست پلاتینی، ..... این روش از نظر کاهش هزینه هم درخور توجه‌است چرا که هیدروژن در همانجا تولید می‌شود و...

دریافت قیمت

دانلود نمونه سوالات مهندسی راه آهن بهره برداری | کتاب طلایی | نمونه ...

دانلود نمونه سوالات مهندسی راه آهن بهره برداری دانشگاه پیام نور همراه با پاسخ ... دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 | راه آهن ... دانلود نمونه سوالات روش های محاسبات عددی.

دریافت قیمت

مقالات - پیرانو | PiranoGroup

دوره اول توسط کارشناسان آلمانی در قبل ازجنگ جهانی دوم و با هدف احداث ذوب آهن در کرج و دوره دوم ... بیشتر معادن در حال بهره برداری زغال سنگ حرارتی ایران در بخش خصوصی است که معادنی کوچک بوده و اکثرابه روشهای سنتی مورد بهره برداری قرار میگیرند. .... در فرایند تولید برق در نیروگاه زرند ، به دلیل حذف نوار نقاله رابط بین زغال شویی و...

دریافت قیمت

روش هاي مختلف صدور گاز طبيعي

همين مسئله باعث ايجاد روش هاي مختلف براي انتقال گاز طبيعي شده است که از جمله مهم ... نکته مهم اين که، بهره برداري از ذخائر گازي کوچک براي توليد LNG اقتصادي نيست ... هر واحد گاز طبيعي مايع از چند بخش اساسي فرايند توليد LNG، حمل و نقل .... و درجه حرارت 300-100 در مجاورت کاتاليست هاي فلزي همچون آهن، کبالت، نيکل، رتينوم يا...

دریافت قیمت

سنگ - جزيره دانش - علوم زمین

14 آوريل 2007 ... سنگ از نظر زمين‌شناسان به ماده‌ی سازنده‌ی پوسته‌ و بخش جامد سست‌کره‌ی زمين ... بخش مرکزی آن جامد است، بيش‌تر از آهن و نيکل درست شده و هسته‌ی درونی ناميده می‌شود. ... و آرايش بلورهای سنگ، که بافت سنگ نام دارد، برای توصيف سنگ‌ها بهره می‌گيرند. ... چهره‌ی زمين همواره در حال دگرگونی است و عامل‌هايی مانند نيروی گرانش،...

دریافت قیمت

مهندسی راه و ترابری

در حالی که این فرایند می تواند معجزه آمیز به نظر آید اما راز پشت این ابتکار در ... در این مخزن، گرانش موجب می شود تا آجرها در کنار هم لغزیده و به شکل ورقه ای از جاده آماده بر روی ... این درحالی است که آجر یا سنگ فرش کردن جاده ها به شیوه معمولی و با استفاده از ... 2 – 3 – با توجه به جنس زمین طبیعی و تعداد ترافیک و زمان بهره برداری ضخامت...

دریافت قیمت

سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها

مروری بر روش های طراحی و توليد ميكروروبوت هایاليه نازک 44 /MEMs. مروری بر فوم های ... 90 يک سازمان دهی مجدد بين توليدكنندگان بزرگ ترين معادن جهانی از قبيل سنگ آهن،. ذغال سنگ و غيره به ... امروزه با بهره گيري از فناوري نانو در عرصه ساخت سنسورهاي. شــيميايي نتايج ...... فرآيند به وسيله ی يک ميدان خارجی )مانند نيروی گرانشی و.

دریافت قیمت

سایت خبری یزدفردا

باج گیری اینترنتی روش جدید کلاهبرداران ... در دانشکده فیزیک، بر تسریع فرایند راه‌اندازی پروژه ساخت فیبر نوری با محوریت دانشگاه یزد تأکید کرد. .... خبر آرشیوی:بزرگترین معادن سنگ‌آهن جهان معرفی شدند+عکس ... خبر آرشیوی:مدیرعامل چادرملو: بهره مالکانه دو برابر توافق با سنگ‌آهنی‌ها تصویب شد مشکل توسعه‌ در ۳ معدن بزرگ...

دریافت قیمت

ُاقتصاد کار و بهره وری

ُاقتصاد کار و بهره وری - ياد باد آنكه مرا ياد آموخت. ... منظور از روابط عمومی سایبر، فرآیندی است که در آن روابط عمومی به صورت کاملا آنلاین درآمده ...... 3- تكنولوژي بكاررفته در معادن لزوما" تكنولوژي پيچيده و گراني نيست و بهمين دليل ... اولین معدن زغال سنگ به روش امروزی در شمشک مورد استفاده قرار گرفت و استخراج آن از سال 1307 شروع شد.

دریافت قیمت

ظرفیت های فرآوری سنگ آهن در مناطق مختلف کشور چگونه است؟/قسمت دوم

4 ا کتبر 2014 ... نگاهی به پیش نویس سند راهبردی توسعه سنگ آهن کشور ظرفیت های فرآوری ... در همین راستا ارزیابی های جامعی از روش های مختلف تبدیل سنگ آهن به ... 6, گرانی نان در صدر شکایات مردم+سند, ۱۳۹۳ جمعه ۸ اسفند ... علیرضا رضایی؛ مدیر کل دفتر صنعت،معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران: طرح آمارگیری از معادن در حال بهره ب.

دریافت قیمت

عــــلــــوم هـــــفـــــتــــــ7ــــم

سوخت های فسیلی اعم از نفت ، گاز طبیعی و ذغال سنگ و همچنین سوخت هسته ای از جمله منابع .... آب ذخیره شده در پشت سدهای بلند انرژی پتانسیل گرانشی زیادی دارد ؛ بهره ... نکته : استفاده از انرژی برق آبی یکی از پاک ترین روش های تولید برق است . ...... جاذب آب یا ضد آب، شفاف یا کدر، دارای خاصیت آهن ربایی یا بدون خاصیت آهن ربایی و .

دریافت قیمت

مولد های نیتروژن و اکسیژن - پلاسما داتیس

تجهیزاتی هستند که با استفاده از روشهای متفاوت و با بهره گیری از کمپرسورهای هوای ... اکسیژن و رطوبت در این صنعت، از نیتروژن در فرآیند تولید استفاده می شود که .... آنها، سودآوری طلا در مقایسه با روش استاندارد جداسازی گرانشی سنگ معدن و تغلیظ...

دریافت قیمت

ح-پ - مهندس حامد پیامنی

آنها به منظوردستيابي به حداكثر ميزان نفت و گاز , تجهيزات و مراحل كار را طراحي مي كنند. .... بررسي و ارزيابي اثر استراتژيك روش بهره برداري بر محيط زيست. ...... تکنیک های ژئوفیزیکی مانند نقشه های لرزه ای، نقشه های گرانشی و نقشه های مغناطیسی، ... سنگ های آذرین و دگرگونی معمولا محتوی مقداری مواد مغناطیسی ناشی از کانی های آهن دار...

دریافت قیمت

مرکز دانلود فایل(مقاله,پروژه،تحقیق و...) - دیگر مقالات

2 سپتامبر 2013 ... باید توجه داشت که دیده بانیهای هواشناسی در سراسر کره زمین با روش واحد و یکنواخت و با ... كشور ما ، از نظر منابع طبيعي و زيرزميني اعم از گاز ، نفت ، آهن ،‌ذغال سنگ ... اکثر زمینه های اقتصادی واجتماعی خود از تعاونی ها بهره برده اند اگر دقت کنیم مشاهده ... شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر

دریافت قیمت

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مقالات کنفرانس مهندسی معدن

مقايسه اقتصادي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني در كانسار سنگ آهن سه چاهون 27. ... اكتشاف تله هاي هيدروكربوري منطقه طبس بكمك داده هاي گراني 55. ... بررسي مزيت نسبي معادن درحال بهره برداري كائولن ايران با استفاده از روش هزينه منابع داخلي (DRC) 86. ... بررسي انتقال و انباشتگي يون كلريد در فرآيند ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

دریافت قیمت

مهر 1388 - شیمی - نفت ،گاز ،پتروشیمی

30 سپتامبر 2009 ... Sp.gr مانند API نوعی دانسیته است و از روش های مختلف قابل محاسبه است ... گازهاي طبيعي زيرزميني يا به تنهايي و يا به همراه نفت تشکيل کانسار (معدن) مي‌دهند. ... 7/72 درصد، نفت گاز 76/2 درصد، نفت کوره 3/79 درصد و زغال سنگ 1/82 درصد ... يک استوانه قائم دربسته بوده که در آن با استفاده از نيروي گرانش ذرات گاز از...

دریافت قیمت

بررسی روش های اکتشاف سنگ آهن - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بوده است که برای حل مشکلی ، به جای بهره مندی از صاحبان فکر از فکر. همفکران استفاده می شود که .... گرانی سنجی، رادیومتری روش های الکتریکی و. الکترومغناطیسی...

دریافت قیمت

روش‌هاي اكتشاف کروميت • انجمن زمین شناسی (اقتصادی - کاربردی ...

میباشد لذا این انجمن با بهره گیری از بهترین اساتید زمین شناسی استان و کشور به عنوان مدیر ... در مورد موضوع این مبحث باید عرض نمایم که میبایست ابتدا در مورد روش های .... و همچنین میدانیم که واحد یا سنگی که میخواهیم بر روی آن مطالعات پیجویی یا .... فاقد ژئوفیزیسین های حرفه ای در اجرا و همچنین تحلیل نتایج گرانی سنجی میباشیم...

دریافت قیمت

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺩﻳﻒ 1 Detectin of subsurface Qanats by ... - صفحه اصلی

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁﻫﮏ ﻫﺎﯼ ﺻﺪﻓﯽ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎﻭﻭﺱ. 78 ... 94. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺳﻨﮕﺎﺏ ﺁﺫﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲAHP .... ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ. 247.

دریافت قیمت