محاسبات تولید سنگ شکن

مقاله تحلیل صنعت کاشی سرامیک - فصلنامه سرامیک و ساختمان

از ﻋﺒﻮر از ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ در ... و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻟﻤﯿﻠﻬﺎ درﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪود. 15 .... واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ. –. SEC. ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،. اﻧﺮژي ﻓﺴ. ﯿﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ.

دریافت قیمت

نحوه محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی درانواع قراردادها | نرم افزار سنگ ...

17 فوریه 2015 ... 4- حق بيمه بيكاري از تاريخ 69/5/6به شرح مندرج در بند 1 و 2 محاسبه می شود. .... الف- پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني مي باشند.

دریافت قیمت

ارزيابی مواجهه شغلی کارکنان يک کارخانه توليد سيمان با گرد و غبار ...

ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻰ ﺩﺭ3ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ... ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺎ 1/7 ﻭ 1/53 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ..... ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻯ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻰ.

دریافت قیمت

Consultant - Simp طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان

مطالعات بهينه سازی ظرفيت های توليد و بهنگام سازی هزينه های سرمايه گذاری طرح و ... مسير راه آهن سنگان، محاسبه و تعيين احجام عمليات خاكی سكوی سنگ شكن، محاسبه و...

دریافت قیمت

ﻣﺘﻦ

ﺳﻨﮕﻲ. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در دﻫﻪ. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻓﺰاﻳ. ﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎم. و اﻧﺮژي ﺷﺪه اﺳﺖ ..... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن در ﺳﻨﮓ. -. اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻌ ..... 5-4-. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻬﺎي وﻳﮋه. در ﻣﻌﺎدن آﻫﻚ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ.

دریافت قیمت

سنگ شکن های معادن شن و ماسه • انجمن زمین شناسی (اقتصادی - کاربردی ...

مقاله ای در رابطه با سنگ شکن ها و نحوه تولید شن و ماسه می خواهم . ..... ما بالغ بر 55 صفحه توضیحات و مشخصات فنی و اقتصادی ( محاسبات نرم افزار کامفار ) در خصوص...

دریافت قیمت

اسیاب های گلوله ای به روش خشک

3 جولای 2013 ... آسیاب گلوله ای -zenith - سنگ شکن فکی,آسیاب ... دستگاه آسیاب گلوله ... محاسبه انرژی در آسیاب های گلوله ای خشک. ... آسیاب های گلوله ... ساخت خط تولید گرانول به روش خشک گرانولهای پلاستیک گلوله های کوچکی از ... ای یا گوشه های .

دریافت قیمت

طرح تجاري توليد قطعات پيش ساخته بتوني

12 ژانويه 2012 ... تنها منابع استاندارد موجود در ايران آئين نامة شماره 5ـ18 طرح و محاسبه ساختمانهاي ... با در نظر گرفتن نابسامانيهايي كه در توليد و توزيع مصالح سنگي وجود دارد و ... متغيير توليد كه صرف خريد شن و ماسه ميگردد ، احداث يك واحد سنگ شكن و...

دریافت قیمت

کارخانه فرآوری کنسانتره - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

1- ظرفیت سنگ شکن اول 2،300 تن در ساعت و سنگ شكن دوم 2800 تن در ساعت، ابعاد ورودی سنگ حداکثر 900 ... 3-محاسبه ظرفیت پنج خط تولید کارخانه فرآوری.

دریافت قیمت

مدل سازي انتشار آالینده های ناشي از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شكن پر

نشر پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریكا، میزان آالینده های تولیدی محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل. ، نحوه پراکنش این آالینده ها در محوطه...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد

در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﻤﻊ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن. ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻤﻞ از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﺎ. ه اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 202/23 ..... در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺎوﻟﻬﺎ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی در ﺳﻨﮕﻬﺎی.

دریافت قیمت

مجتمع مس سرچشمه

افزايش رضايت مشتري-بهينه سازي فرايند توليد استفاده بهتر از امكانات توليدي موجود. طراحي و محاسبه سنگ شكن درون معدن مس سرچشمه. رضا كفائي دانشگاه آزاد علوم و...

دریافت قیمت

سیمان ممتازان - انرژی

محاسبه مصرف انرژی الکتریکی به روش استاندارد قدیم :(SECe) = [[( a+b )1/6 +c]*(1-n)+d+e+f+g]. كه در آن: — a= مصرف انرژي ويژه الكتريكي در واحد سنگ شكن ... توضيح اينكه در سال 1387 به دليل بالا بودن ميزان توليد كارخانه و همچنين بالابودن درصد...

دریافت قیمت

فرآيند توليد كنسانتره از سنگ آهن

98% سنگ آهن استخراج شده در دنيا در توليد فولاد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ... اولين مرحله در كارخانه با ورود ماده معدني به سنگ شكن (كلي يا ژيراتوري) آغاز مي شود.

دریافت قیمت

ســنـگ شــکــن و کارخانه آســفالــت

تولید قطعات سنگ شکن در بخش تراشکاری : ... با توجّه به این اعداد کارائی این سیستم ها در کارخانجات آسفالت شهرداری و تیراژ به ترتیب برابر با 9/68% و 1/73% محاسبه ... 2- بررسی مجموعه سنگ شکن و استقرار چیدمانی بهینه سیستم تولید مصالح...

دریافت قیمت

تحلیل سیستم باربرى معدن سنگ آهن چادرملو - نگاهی به اسم او

در این مدت جم سنگ معدن حمل شده به سنگ شکن ها با احتساب حمل از انباشتگاه کسید .... نوع سنگ در تامین تولید سالیانه، متوشط مدت بارگیری در هر سال محاسبه شده است.

دریافت قیمت

ﻛﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ

7 نوامبر 2007 ... ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻄﺮ.

دریافت قیمت

جدول استهلاك‌موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.2

1 انواع ماشينهاي پرس، پرس بريک و سري سازيويژه توليد انبوهو سري وامثالهم .... بارکن، انواع کمپرسورها، دريل ها، انوع اسکاواتور سنگ شکن، آسياب و مخازن فلزي و ... مذکور در بند ب به نسبت مجموع ذخائر موجود محاسبه خواهد گرديد (تعيين مقدار ذخيره جديد با اداره .... 5 ماشين آلات توليد سنگبري و سنگ كوب و صيقل زني، موزائيك سازي،...

دریافت قیمت

گزارش عملكرد كارخانه فرآوري سنگ آهن چغارت

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ. 55. 1-6-2-. ﺻﺎدرات. 55. 1-6-3-. اﺣﺪاث. واﺣﺪ. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺷﻤﺎره. 2. 55. 1-6-4- ... ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭼﻐﺎرت و ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰا. رش. EBE ..... ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت.

دریافت قیمت

تمام صفحات - توليد / نحوه توليد سيمان

سنگ آهكی كه از معدن بدست می‌آید، در بدو ورود به كارخانه ، به قسمت سنگ شكن منتقل ..... لكن سری فرمولهای تجربی باجو نیز در محاسبه مقادیر اكسیدهای مركب كاربرد دارند.

دریافت قیمت

ﻣﺘﻦ

ﺳﻨﮕﻲ. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در دﻫﻪ. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻓﺰاﻳ. ﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎم. و اﻧﺮژي ﺷﺪه اﺳﺖ ..... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن در ﺳﻨﮓ. -. اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻌ ..... 5-4-. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻬﺎي وﻳﮋه. در ﻣﻌﺎدن آﻫﻚ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ.

دریافت قیمت

سيمان

به طور كلي توليد سيمان پرتلند مراحل مختلفي دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهند شد. ... سنگ آهكي كه از معدن بدست مي آيد، در بدو ورود به كارخانه ، به قسمت سنگ شكن ..... لكن سري فرمولهاي تجربي باجو[31] نيز در محاسبه مقادير اكسيدهاي مركب كاربرد دارند.

دریافت قیمت

دستگاه سنگ مرمر محاسبه - صفحه اصلی

لیست شرکتهای تولید و فروش نقشه و محاسبه در گروه امور مهندسین پارساسازه. ... براى محاسبه و شمارش از به ‌کارگيرى سنگ ريزه و چوب‌خط و نظاير آن بهره گرفت. ... شکن تا ابعاد مورد نیاز، دانه بندی سنگهای خرد شده بوسیله دستگاه دانه بندی بدست می آید.

دریافت قیمت

خط تولید کاشی های پرسلانی و گرانیتی - باشگاه مهندسین مواد ایران

کاشی به قطعه سنگی مصنوعی گفته میشود که طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت ... قديمي ترين روش تشخيص نوع تنش،محاسبه تعدادواندازه ترك هاي بوجودآمده درسطح بدنه است. ..... سيليس،زيركونيم مي باشدتهيه شده وبه دستگاه سنگ شكن منتقل مي شوند.

دریافت قیمت

روش های پخت سیمان - سایت هم اندیشی صنعت سیمان ایران

مواد اصلي به منظور توليد سيمان پرتلند عبارتند از سنگ آهك و خاك رس ( سيليس و آلومين ) .... را به نسبت معيني با يكديگر مخلوط و پس از خردايش در سنگ شكن وارد آسياب ها مي كنند. ... محاسبه فاز مايع در كلينكر طبق فرمول Lea به شرح ذيل صورت مي گيرد.

دریافت قیمت

مهندسی ساخت و تولید

31 آگوست 2012 ... مهندسی ساخت و تولید - MANUFACTURING & PRODUCTION. ... یک کتاب بسیار کاربردی در زمینه محاسبات ماشینکاری و فلزکاری ( پیچ و بادامک و چرخدنده .... کاتالوگ انتخاب دانه بندی مناسب جهت عملیات سنگ زنی به تفکیک جنس و آلیاژ مورد نظر. ... یکی از پارامترهای مهم در انتخاب اینسرتها نوع براده شکن آن میباشد.

دریافت قیمت

ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤـﻚ ﻳﺪﺩﺍﺭ

ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺑﺎ ﺍﻟﻮﺍﺗﻮﺭ ... ﻧﻤﻚ ﺳﻨﮓ. ﻓﻠﻮﺋﻮﺭ ﺳﺪﻳﻢ. ﻳﺪﻭﺭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ. ﻗﻮﻃﻲ ﻣـﻘﻮﺍﻳﻲ ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ. (. ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑ. )ﻨﺪﻱ. ٤٤٠٠. ﺗﻦ. ﺗﻦ١. ﺗﻦ٢/٠ .... ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ.

دریافت قیمت

چاپ این مقاله

ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ، ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ، ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻴﻠﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍي ﭘﺮﮐﻴﻨﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. CO , ... ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ [۲]. .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

دریافت قیمت

جدیدترین خط تولید پودر میکرونیزه سنگ های معدنی

7 مارس 2011 ... جدیدترین خط تولید پودر میکرونیزه سنگ های معدنی ... حال آنکه با اندکی تامل و محاسبه میتوان معایب این سیستم قدیمی را درک کرد که از آن قبیل .... ماشين آلات فرآوري مواد معدني شامل : ریموند میل (اولین سازنده ریموند در ایران ) سنگ شكن .

دریافت قیمت

سیکلون - هیدروسیکلون نیرونماد ۶۰-۳۲۴۰۰۷۵۷-۰۵۱

سیکلون - هیدروسیکلون محاسبات سیکلون , طراحی سیکلون , ساخت سیکلون , فروش ... سنگ شکن , تولید سرند شستشو شن , فروش سرند شستشو شن و ماسه , محاسبات...

دریافت قیمت

سوالات - برش ليزر طوس

هزینه برشکاری از مجموع زمان صرف شده توسط ماشین برای تولید قطعه محـــاسبه می گردد. ... برش لیزر و واتر جت قطعات سنگ شکن و صنایع معدنی از ورق های ضد سایش

دریافت قیمت

ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻚ هﺎ ﻴ ﺳﺮاﻣ

ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺳﺮاﻣ. ﻴ. ﻚ هﺎ. (. ﺟﻠﺪاول. ) ﻣﺆﻟﻒ. : ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻻر. ﻪﻳ. ﻣﺪرس. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ. ﺳﺎوﻩ. -. ﻣﻴﺒﺪ ﻳﺰد ...... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻨﺮاﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ..... ١۶٨ .... روش اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ هﺎ.

دریافت قیمت

تولید برق هسته ای چه سودی دارد؟ - قیمت طلا و سکه

12 جولای 2015 ... محاسبات هزینه ی هم تراز تولید برق در این دو نیروگاه نشان می دهد که تولید هر کیلووات برق هسته ای 6/10 سنت در ... انتقال به کارخانه سنگ شکن 3.

دریافت قیمت

تولید سنگ آهن در چادرملو به 12 میلیون تن افزایش می یابد - دنیای اقتصاد

27 ژوئن 2011 ... 2 - تولید سنگ آهن‌های دانه‌بندی شده به عنوان محصولات جانبی سالیانه به‌مقدار 1/2 میلیون تن. ... تولید در حد 10/5 میلیون تن محقق می‌گردد که با محاسبه تولید سنگ آهن ... 2 - طرح احداث سنگ شکن دوم به ظرفیت خردایش 2800 تن سنگ آهن در...

دریافت قیمت

کنترل کیفیت در معادن روباز در محل استخراج [بایگانی] - نودهشتیا

بطور کلی مجموعه فعالیتهای مرتبط به هم در معدن که برای تولید مواد خام اولیه ... مرحله تولید محصول برای کارخانه کانه آرایی، ماده معدنی تولید و به سنگ شکن حمل می گردد . ... طبق همان طراحی مهندسی مواد ناریه (منفجره)برای بلوک محاسبه کرده ،داخل چالها را با...

دریافت قیمت

کاربرد اهرم عملیاتی - آفتاب

يکى از راه‌هاى انجام دادن اين‌کار محاسبه درجهٔ اهرم عملياتى (operating leverage) است که ... يک درصد تغيير در فروش رخ مى‌دهد (البته در نتيجه يک درصد تغيير در توليد) محاسبه مى‌شود. .... گروه صنعتی ساتراپ سنگ شکن با دارا بودن و تجربه فنی، قادر …

دریافت قیمت

سیلیس تولید کننده ماشین آلات شن و ماسه شسته شدن اسید

برای محاسبه تولید واقعی لودر می توان از رابطه زیر استفاده کرد. ... سیستم استینگر بیشتر ... جبل پور صحیح برای شدن به, نوع سنگ شکن ..... ماسه سیلیس تولید...

دریافت قیمت