فینلی نوع سنگ شکن c-1540

wwe

حرکات وارونه بازيکنان و در آغوش گرفتن يکديگر در نوع خود جالب بود. .... حال حاضر که توسط اندرتیکر ساخته شده و فشار زیاد روی سر میاره (معنی فینیشر سنگ قبر) ... اسپیر: فینیشر وحشتناک ادج و گلدبرگ که فشار زیاد به شکم میاره (معنی :نیزه) ... کد برکر: فینیشر کریس جریکو که فشار زیاد روی صورت میاره (معنی:رمز شکن)...

دریافت قیمت