عوامل تولید کل در بخش معدن مقالات تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی

اقتصادی و فرهنگی بر پیشرفت و رشد اقتصادی ایران - چهارمین ...

تخمین و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ... براساس نتایج بدست آمده مشاهده شد ، کشورهای که اقتصاد آنان مبتنی بر بخش سنتی ... وری عوامل تولید( و به .... سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش درامدهای اقتصاد کل تحقق می ..... نظر محقق و نویسنده مقاله این است که باید سرمایه گذاری در نیروی انسانی صورت گیرد.

دریافت قیمت

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﻋـﺪم ﺗﺨـﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی، اﻋﻄـﺎی ﺑـﺪون ﻧﻈـﺎرت و ﺑـﺪون. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻋﺘﺒﺎ .... ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ، ﺳـﻬﻢ ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ و ... ﻧﻔﺘﯽ و رﮐﻮد ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻮﻟﯿﺪات رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔـﺬارده .... زی و ﻧﯿﺰ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﯾـﻦ روﻧـﺪ، در.

دریافت قیمت

: وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ر ﺑﻬﺮه د ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ - فصلنامه پژوهشها و ...

ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻈﺮﯾﺎت. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت رﺷﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت رﺷﺪ .... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮ ﻣﯽ. ﺑ. ﺎﺷﺪ . ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎده. ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮐﺎﻻ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ..... ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻـﻮرت رﺷـﺪ. ﺑﻬﺮه. وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺑﻪ ﭘﻨﺞ. ﺟﺰء ﺗﺠﺰﯾﻪ ... ﮔﺬاری ﺑﺎﻻ . ﺟﺎﮐﻮب، ﻧﺎﻫﻮﯾﺲ و ﺗﺎﻧﮓ. )2000(. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ای ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶ.

دریافت قیمت

یادداشت های اقتصادی - عنوان مقالات کاربردی

497 : برآورد تقاضاي انرژي مفيد بخش خانگي در ايران به تفکيک گروه هاي هزينه اي .... اثر تغيير نرخ تسهيلات اعتباري بانک ها بر سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن ... 606 : بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري کل عوامل توليد؛ ... 622 : بررسي اثرات اقتصادي يارانه بنزين بر رشد اقتصادي در ايران: يك تحليل...

دریافت قیمت

۱۳۵۷ - ۸۱ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ ﮐﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ - مجله علوم کشاورزی ایران

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ... ١١٣١. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ... ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 2/9/84. ﺧﻼﺻﻪ .... ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﻋﻠﹼﻴﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . 1.

دریافت قیمت

اصل مقاله (245 K)

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ(+)، اﺻﻼﺣﺎت .... از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ و ﮐﺸﻒ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺛﺮ زﻣﺎﻧﯽ .... ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن آﻣﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﺛﺮﮔﺬار در ﮐﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻬﻢ.

دریافت قیمت

شرح وظایف سازمان - وزارت صنعت، معدن و تجارت

تجزیه و تحلیل عملکرد کلیه واحدها براساس بازرسی های انجام شده .... -بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش ... بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا ... بررسی و پیشنهاد راهکارهای لازم جهت ارتقاء ‌بهره وری عوامل تولید در بنگاههای...

دریافت قیمت

انجام پایان نامه علوم اقتصادی و حسابداری مدیریت مالی - فقط مشاوره انجام ...

13 فوریه 2014 ... 1 :انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله دانلود پرسشنامه آ. .... تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ... طیور گوشتی در شهرستان سبزوار: تحلیل ریاضی و اقتصادسنجی ... 606 : بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه بین کشوری

دریافت قیمت

تاثير زيرساخت هاي سرمايه گذاري روي رشد اقتصادي اير...

11 ژانويه 2015 ... عنوان مقاله: تاثیر زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران .... ۶) ارائه مدل اقتصاد سنجی برای مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی ..... ۵- نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع و معادن به کل تولید ناخالص .... ۵- درگاهی, حسن, تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران, پژوهش‌های...

دریافت قیمت

فایل برای دانلود - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

فصلنامه اقتصاد سنجی کاربردی دانشگاه سمنان، ... 7- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي و علمي - ترويجي ... عباسيان، عزت الله ؛ مهرگان، نادر(1386)، اجزاء بهره‌وري كل عوامل توليد حمل و نقل و ارتباطات، ... مهرگان نادر، محمدی ،سارا، حقانی ، محمود، (1391) تجزیه و تحلیل کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی،فصلنامه پژوهشها اقتصاد...

دریافت قیمت

ﺗﺠﺰﯾﻪ ي رﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي رﺷﺪ ﺑﻬﺮه. وري ﮐﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ. ي. آن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر. Archive of SID .... ﻫﺎﯾﯽ راﯾﺞ از ﺑﻬﺮه. وري ﺟﺰﺋﯽ در. ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . 3-2-. ﺑﻬﺮه. وري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ. 5. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ..... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﮐﺸﻮر، ﻓﺮض.

دریافت قیمت

اصل مقاله (540 K)

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران. )رويكرد بين ... در اين مقاله، با استفاده از الگوي تعادل عمومي داده ستانده و پيوندهاي. بين بخشي ..... شركت ها«، اهميت تحقيق و توسعه بر روي بهره وري بخش خصوصي دانمارك را تجزيه و. تحليل ..... عبارتند از: كشاورزي، معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل ونقل و ارتباطات.

دریافت قیمت

رزومه دکتر مهدی صادقی شاهدانی )ریاست دانشگاه علوم اقتصادی( رزومه دکتر

رزومه دکتر مهدی صادقی شاهدانی )ریاست دانشگاه علوم اقتصادی(. فهرست ..... بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی در استانهای مختلف ایران.

دریافت قیمت

اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت نوشابه‌سازی خوش‌نوش

نتایج نشان دادند که در طول دوره مورد مطالعه، روند بهره وری کل عوامل تولید این شرکت، ... مختلف و مقایسه‌های آماری و اقتصادسنجی میان آنها، شکل تابع تولید کاب- داگلاس به عنوان ... که متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن، منفی می باشد. ... نوش ساری در قالب تابع تولید نوشابه، برآورد و نتایج، تجزیه و تحلیل می‌شوند.

دریافت قیمت

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ: - فصلنامه فرايند مديريت و توسعه

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ .... ﮔﺎﻡ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ .(Hirschman .... ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﻯ (1384) ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ“ ﻧﻘﺶ. ﺭﺷﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ .... ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻧﻲ1(86-1379) ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻈﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ...

دریافت قیمت

نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غيرنفتی

ﻫـﺎی ﺗﻮاﺑـﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎب، داﮔـﻼس و ﺗﮑﻨﯿـﮏ اﻗﺘـﺼﺎد ﺳـﻨﺠﯽ. (. VAR. ) .... وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻬﻢ آن در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻـﺎدرات. ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ... ﻮی در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ای. ﺗﺤـﺖ. ﻋﻨـﻮان. " رﺷـﺪ ﺑﻬـﺮ. ه. وری ﮐـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺑﺨـﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ. اﯾﺮان. " ﻣﺆﻟﻔﻪ ..... و وزن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺑﺨـﺶ ﻣﻌـﺪن ..... ﻣﻮرد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ.

دریافت قیمت

پيگيري مقالات اقتصاد - پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه ...

334, تجزيه و تحليل مزيت هاي نسبي در توسعه صنعتي استان مازندران, 5/7/1384 .... 495, بر آورد تابع توليد برنج و بررسي عوامل موثر بر آن در استان مازندران, 16/2/ ..... 647, تحليل اقتصاد سنجي تابع تقاضاي پول در ايران, 13/12/1386, 4/2/1387, 23/7/1387 ..... 964, اندازه گیری و تحلیل منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایران, 2/8/1388...

دریافت قیمت

نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ايران - فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول داده. –. ﺳﺘﺎﻧﺪه. ،. ﺑﺮای. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ. ﺑﺎر ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ... ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮی ﺟﺪول داده. –. ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﺘﻌﺎرف ... اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ و داده. –. ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی .... ﻣﻌﺪن. ، .4. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ. ، .5. ﺗﻮﻟﯿﺪات. ز. ﻏﺎل. ﺳﻨﮓ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده. ،. 42 ..... ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻞ واردات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ.

دریافت قیمت

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺩﻳﻒ 1 Detectin of subsurface Qanats by ... - صفحه اصلی

ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﺁﻧﻮﻣﺎﻟﻴﻬﺎﻱ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﮐﺎﻧﺴﺎﺭ ﺁﻫﻦ ﺍﺟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﮐﻞ ﻧﺮﻣﺎﻝ. 17 ... 30. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻻﺳﺠﺮﺩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Risk ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﮐﻤﻦ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ... ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺯﻳﺮﮐﻮﻧﻴﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﺎﻓﻨﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻳﺮ ﮐﻮﻧﻴﻮﻡ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ .... ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻌﺪﻥ ﺯﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺷﺮﻗﻲ.

دریافت قیمت

اقتصاد کلان بخش اول - مجموعه مقالات و تستهای حسابداری - Blogfa

اقتصاد سنجی ... دیوید ریکادو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد ... اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی ..... این مهم علت شکست کارتل‌های بین المللی در تسلط بر بازاهای مواد معدنی (غیر از...

دریافت قیمت

ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺁورد - SID

هﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮﺁورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر درﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در. دورﻩ زﻣﺎﻧﻲ ... ارزش اﻓﺰودﻩ ﮐﻞ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل. ١٣٨١ ... در اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮﻩ وري در ﺻﻨﻌﺖ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﮐﺸﻮر.

دریافت قیمت

ليست پايان نامه هاي ارشد اقتصاد - دانشگاه اصفهان

9, 79, اندازه گیری و تجزیه وتحلیل بهره وری عوامل تولید در گروه های صنایع ایران, علی شهریار ... 34, 32, ازاد سازی بخش کشاورزی اثار اقتصادی حذف سوبسید نهادها مطالعه ی موردی سیب ... 49, 47, تقاضای کل و سیاستهای پولی و مالی :کاربردی از تبدیل باکس کاکس در ..... 152, 150, تخمین تابع قیمت هرانیک مسکن رهیافت اقتصاد سنجی.

دریافت قیمت

راهبرد اقتصادی - مرکز تحقیقات استراتژیک

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري. ﮐﻞ. ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ در. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. ،. از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ .... ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . در ﺗﻤﺎمِ ..... زا ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري و رﺷـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ. ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻃﯽ دوره. 1995 .... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. 9. زﯾﺮﺑﺨﺶ. اﺳﺖ. و ﺳﻬﻢ. ﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ، داده.

دریافت قیمت

عوامل مؤثر بر توليد صنايع با فناوري برتر در اقتصاد دانش محور

عوامل مؤثر بر توليد صنايع با فناوري برتر در اقتصاد دانش محور. (GLS به روش Panel ... نتايج بخش تجزيه و تحلیل مقاله بیانگر اثرات 2 GLS به روش 1 Panel Data 2000-2007 با استفاده از رهیافت .... فعالیت هايي نظیر معدن و کشاورزي کامالً بر ... حرفه اي در کل شاغالن تحقیق و توسعه به ..... از دو Ln فرم سنجي معادله پس از گرفتن.

دریافت قیمت

رزومه ی سوابق علمی-پژوهشی دکترصفوی

گرایش تحصیلی: اقتصاد بین الملل(اصلی) – اقتصادسنجی(فرعی) .... ویرایش فنی و علمی کتاب :مجموعه مقالات نقش فروشگاه های زنجیره ای در توزیع/ ویراستار فنی/تهران 1377 ... تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال در بخش بازرگانی استان فارس/ مسئول طرح ..... بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید صنایع استانهای...

دریافت قیمت

آب، ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺘﺎﻧﺪه، ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، - ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺟﺪ - دانشگاه امام صادق

ﻣﺴﯿﺮ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد. ي و ﺑﻬﺒﻮد ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ... ﺳﺘﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. – ... ﺑﺮ ﺑﺨﺶ. ﺧﺪﻣﺎت آب، ﺑﺮق و ﮔﺎز. ، ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺧﺎ. ﻟﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﺑﺨﺶ ... ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻞ اﻗ. ﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، .... اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺨﺶ.

دریافت قیمت

اصل مقاله (512 K)

نمايی سرمايه گذاری. چکیده. بخش صنعت يکی از بخش های پيشتاز اقتصاد در هر استان به شمار می رود. ... در اين تحقيق ضمن محاسبه و تحليل بهره وری جزئی و کل عوامل توليد، به بررسی. عوامل مؤثر در آن در بخش صنعت و معدن استان ايالم طی سال های 1378 تا 1385 پرداخته. خواهد شد. ... پردازش هاي الزم صورت گرفته و تجزيه و تحليل می شوند. 1.

دریافت قیمت

شماره1 - پاییز 1391 - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان ...

انگيزه ی فعاالن اقتصادی را دچار تغيير كرده و بر توليد بخش های اقتصادی كشور ... مقاله ی حاضر سعی شده، تاثير شوک های ارزی بر عملكرد بخش های اقتصادی استان كرمان .... پنجم توسعه به عنوان شکل دهنده ي ذهن و رفتار عوامل و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و ... برای تجزیه و تحلیل LQ ( و نیز شاخصSTCIاز شاخص های مستخرج از جدول داده-...

دریافت قیمت

بررسي آثار موجودي سرمايه و بهره وري نيروي كار بر توليد ملي رهيافت ...

ما در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که نحوه اثرگذاری هر کدام از این دو ... های تولید )افزایش سرمایه یا نیروی کار(، افزایش بهره وری عوامل تولید .... در مطالعه ای به بررسی منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از ..... در تجزیه و تحلیل ساختار اقتصاد، تالش شده است با ابزارهایی این نقیصه از بین برود یا.

دریافت قیمت

فراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

دریافت و مشاهده مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ... های تعدیل در بخش کشاورزی ایران; بهره وری کل عوامل تولید جو در استان فارس; تحلیل بهره .... رشد اقتصادی ایران ):1381 -1340) یک تحلیل توصیفی – اقتصاد سنجی; انحراف نرخ ارز از ... برای بخش کشاورزی ایران; Supply Response Analysis of Pakistani Wheat Growers...

دریافت قیمت

ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫ - بانک مقالات همایش های ...

ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ. اﺳﺖ . وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ. : اﻟﻒ.

دریافت قیمت

محاسبه بهره وري عوامل توليد )نيروي كار، زمين و سرمايه( در بخش كشاورزي ا

بازار، در تمامي بخش هاي اقتصادي به ویژه اقتصاد. کشاورزي که ... تجزیه و تحلیل بهره وری نهایی عوامل تولید و اثرات. پیشرفت فنی بر روی ... عنوان »رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی. ایران و چشم انداز آن ... در مقاله ای با عنوان و همکاران )2003( 4شی سون سو. »تحلیل رشد .... روش اقتصادسنجی در سنجش بهره وری فقط مبتنی بر.

دریافت قیمت

بررسی تأثیر حجم سرمایه R&D داخلی و موجودی سرمایه خارجی بر ارزش ...

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی، به بررسی تأثیر حجم سرمایه ... آذربایجانی، کریم (1368) اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری صنایع کشور؛ طرح ... سبحانی، حسن و عزیز محمدلو، حمید (1387) تحلیل مقایسهای بهرهوری عوامل تولید در ... شاه آبادی، ابوالفضل (1384) منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران؛...

دریافت قیمت

اقتصاد توسعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این بخش از اقتصاد نه تنها به ترقی دادن توسعه اقتصادی،رشد اقتصادی و ... تمپورال برای تجزیه و تحلیل پروژه و یا مخلوطی از هر دو روش کمی و کیفی باشد. ... از دیگر بخش‌های اقتصاد،رویکرد اقتصاد توسعه ممکن است عوامل اجتماعی و سیاسی را ... سهم کشاورزی در کل تولید،پیشرفت تکنولوزی سخت افزار،توسعه شهر نشینی .... بحث · مقاله...

دریافت قیمت

وب سایت اقتصادي عزیزاله پهلوانی

"اگر افزایش پایه پولی از افزایش مقدار تولید کل اقتصاد بیشتر باشد تورم ایجاد می ... افراد يا گروههايي قرار دارد که با ترکيب اين عوامل به توليد کالا يا انجام خدمات مي پردازد. ... در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصی‌ و شكست ... تجزیه و تحلیل اقتصادی کسب و کار خانگی محور در توسعه کارآفرینی و مدیریت...

دریافت قیمت

انجمن راسخون - بانک مقالات علوم اجتماعی

در اين مقاله با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) کارايي گروه آموزشي .... هاي صنعتي استان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و در نهايت اولويت ها و ... بر اين اساس، سهم رشد بهره وري کل عوامل بخش صنعت و معدن از رشد توليد بخش ها و توليد ... نتايج حاکي از آن است که بهره وري عوامل توليد در بخش صنعت و معدن به...

دریافت قیمت

رابطه حکمرانی منابع و رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع معدنی

برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی ... (2001) است و همچنان بر مسائلی مانند مزیت نسبی، صادرات و بهره‌وری کل عوامل تاکید دارد. ... موجب انحراف عوامل تولید از بخش های دیگر اقتصادی به سوی این بخش می‌شود. .... بر متدولوژی اقتصاد سنجی پنل پویا برای دوره تاریخی 1975 تا 2005 می‌پردازد.

دریافت قیمت