امواج صوتی اکتشاف لرزه ای

magiran : ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 119

10 مارس 2015 ... راهكاري براي كاهش زمان بين مرحله اكتشاف تا مرحله آغاز توسعه ميادين ... گفتگوي اختصاصي ماهنامه اكتشاف و توليد با مديريت اكتشاف شركت ملي...

دریافت قیمت

ژئوفیزیک دریایی - انجمن مهندسی معدن

4 آوريل 2015 ... از روش های موسوم باری این موضوع استفاده از امواج صوتی برای تفکیک لایه های .... با انعکاس تجهیزات اکتشاف لرزه ای همچنان به بهبود، از سال 1970s،...

دریافت قیمت

کاربرد نانوفناوری در اکتشاف نفت و گاز - آموزش فناوری نانو

دراین مقاله به بررسی تاثیرات نانوفناوری در عملیات اکتشاف مخازن نفتی و گازی ... در روش لرزه نگاری امواج لرزه ای در اثر انفجار به صورت موج های مکانیکی در لایه های .... ژئوفون ها (گیرنده ها) به عملکرد سریع و ثبت اطلاعات صوتی دقیق تر منجر گردد.

دریافت قیمت

استفاده از نگار DSI به منظور تعیین ناهمسان گردی مخزن و ... - پژوهش نفت

27 ژانويه 2014 ... اکتشافی، ژئوفیزيک مخزن، شناسايی مسیر مناسب برای حفاری چاه و جلوگیری از بروز مشکالتی نظیر مشکل تولید ... ارتباط با امواج لرزه ای به ضريب کشســانی، در شــاره ها به .... صوتی با جهات محورهای ناهمســان گردی هم راستا باشد،.

دریافت قیمت

لرزه نگاری و تفسیر لرزه نگاری - وب تكنولوژي نفت ايران

22 آگوست 2012 ... لرزه نگاری مهمترین ابزار ژئوفیزیستها برای اکتشاف نفت و گاز می باشد. لرزه نگاری بر مطالعه شکل امواج صوتی یا ارتعاشی استواراست که توسط منبع ... بیشتر چشمه های لرزه ای، امواج فشارشی را که چشمه اصلی در عملیات لرزه نگاری...

دریافت قیمت

مهندسی نفت-اکتشاف - وبلاگ شخصی محمّدعلی انصاری- Personal ...

21 آگوست 2011 ... بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز .... ساختمان های ریفی اغلب می‌توانند به وسیله مقاطع لرزه‌ای مشخص گردند. ساختمان های ..... اندازه‌گیری زمان انتشار امواج صوتی عمدتاً در تعیین تخلخل مخزن‌ها بکار می‌رود.

دریافت قیمت

شرح خدمات اکتشاف نفت و گاز - وزارت نفت

ﺑﻌﺪی ﺑﺎ دﻗﺖ دﺳﯿﻤﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺦ ﮐﻮﺑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ای ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ. ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ، در ... ﻫﺎی ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﻨﺠﯽ و ﻟﺮزه. ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ..... ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮر. ت ﻟﺰوم. اﺻﻼح ﮔﺮدﻧﺪ.

دریافت قیمت

6-تحليل ومدل سازي نيم رخ لرزه اي قائم دوچاه اكتشافي درجنوب ايران

در عملیات لرزه اي، امواج صوتي به درون زمین فرســتاده مي شــوند. بخشــي از انرژی ... یکي از مهم ترین کاربردهاي داده هاي لرزه اي در اکتشاف نفت و گاز است. در عملیات لرزه...

دریافت قیمت

پايگاه اطلاع رساني ديني نصر - تحقیق فیزیک قسمت اول

نور ستاره اي كه مشاهده مي كنيم ، متشكل از گازهايي است كه از سطح خارجي و داخلي ستاره ...... کاربرد امواج صوتی در اکتشاف نفت: اصلی ترین روش اکتشاف نفت روش لرزه...

دریافت قیمت

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي اﻣﯿﻦ روﺷﻨﺪل ﮐﺎﻫﻮ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺎﻫﺮود داﻧﺸﮕﺎه ﺷ - دانشگاه شاهرود

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ: واﻫﻤﺎﻣﯿﺨﺖ و ﺑﺮآورد ﻣﻮﺟﮏ ﭼﺸﻤﮥ ﻟﺮزه. اي ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ. •. ﻧﻤﺮة ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ: 75/19 .... ﻣﻮج. در. اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت. ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ. ﺳﻨﺠ. ،ﯽ. 1393. ،. ﻣﺠﻠﻪ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﺮان، ﺟﻠﺪ. ،8. ﺷﻤﺎره. 2. ، ﺻﻔﺤﺎت. 81. اﻟﯽ ..... ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎر ﻧﻮﺗﺮون از روي ﻧﮕﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ،.

دریافت قیمت

معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی - حامد_معرفي كامل رشته هاي دانشگاهي

... بر روی نام هر رشته صفحه ای که آن رشته را معرفی کرده باز خواهد شددر ضمن لینک این صفحات ..... نفت‌، کشف‌ حوزه‌های‌ نفتی‌ است‌ که‌ این‌ کار توسط‌ لرزه‌ نگاری‌ انجام‌ می‌گیرد. مهندسین‌ اکتشاف‌، امواج‌ صوتی‌ را به‌ اعماق‌ زمین‌ فرستاده‌ و سپس‌ امواج‌ برگشتی‌ را...

دریافت قیمت

لرزه نگاری انعکاسی و اکتشاف نفت - معدنچی ۷۹ - آشنایی با معدن و ...

5 ژوئن 2006 ... اصلی ترین روش اکتشاف نفت روش لرزه نگاری انعکاسی می باشد . روش کار به این صورت است که امواج صوتی به داخل زمین فرستاده می شوند و این امواج پس از برخورد به لایه های مختلف زمین به سطح زمین ... نمونه ای از یک لاگ وی اس پی

دریافت قیمت

لرزه نگاری انعکاسی و اکتشاف نفت - وب سایت

27 مه 2012 ... اصلی ترین روش اکتشاف نفت روش لرزه نگاری انعکاسی می باشد . ... امواج صوتی به داخل زمین فرستاده می شوند و این امواج پس از برخورد به لایه های...

دریافت قیمت

ایستگاه لرزه نگاری طبس - دانشنامه طبس گلشن

12 نوامبر 2014 ... بدین صورت لرزه‌شناسی به زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرتبط می‌شود. ... امواج لرزه‌ای همان امواج صوتی با طیف فرکانس گسترده تری هستند که به...

دریافت قیمت

ازدیاد برداشت از مخازن،تحریک لرزه ای... - انجمن همکاران اکتشاف نفت ایران

اولین بار در دهه 1950 میلادی در فلوریدا رابطه بین امواج لرزه ای و افزایش بردداشت مشاهده شد. برای مثال ... 2- موج صوتی با فرکانس پایین (Low Frequency Sonic Wave)

دریافت قیمت

لرزه نگاری - همه چیز درباره مهندسی اکتشاف معدن و نفت

انکسار لرزه ای حرکت امواج صوتی در محیط بالایی و در سطح مشترک لایه هاست. امواج صوتی مانند امواج سبک، از قانون انکسار اسنل تبعیت میکند. اکتشافات انکسار لرزه...

دریافت قیمت

Geophysics - لرزه نگاری

در اين روش با اندازه گيري سرعت سير امواج لرزه اي و رسم منحني هاي هم سرعت كه نشان ..... اكتشاف نفت و گاز بوده كه بر اساس مطالعه شكل امواج صوتي يا ارتعاشي كه توسط...

دریافت قیمت

اکتشاف نفت خام - مکانیزم

3 ژوئن 2014 ... اکتشاف دریایی و در مناطق دور فقط به وسیله شرکت‌های بسیار بزرگ و یا دولت ... و یا بررسی لرزه‌ای بازتابی (seismic reflection surveys) قرار می‌گیرند. ... بررسی لرزه‌نگاری بر اساس مدت زمان لازم برای بازتاب امواج صوتی درون ماده‌های...

دریافت قیمت

پایان نامه | انجام پایان نامه - پایان نامه مهندسی نفت

مهندسی نفت رشته ای مرتبط با ایجاد راه و روشهای نوین اکتشاف و استخراج نفت و گاز ... مهندسین اکتشاف بااستفاده از لرزه نگارها و امواج صوتی می توانند به عمق چاه پی...

دریافت قیمت

اي ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮزه ﺑﻴﻨﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا - موسسه ژئوفيزيك ...

ﺎي. ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚ اﻛﺘﺸﺎف و ﺣﻔﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز. اﺳﺖ . وﺟﻮد. ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي. زﻳﺎد. ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ... ﻫﺎي ﻟﺮزه. ،اي. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﻧﮕﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮﺗﻲ در ﭼﺎه. ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ .... ﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﺑﺮ. ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮزه. اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. (. اﻛﺜﺮاً. ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﻃﻮﻟﻲ. )...

دریافت قیمت

سلاح هارپ - اهالی اوسط

20 سپتامبر 2012 ... ولی در واقع "پروژه ای با تکنولوژی جنگ ستارگارن" به منظور کامل کردن یک سلاح ... پرندگان به دلیل امواج صوتی تولید شده توسط اکتشافات نفتی عنوان کرده ... این نمودار با توجه به تعداد زمین لرزه های بالای 3 ریشتر تهیه گردیده است.

دریافت قیمت

فروردین 1389 - Health & Safety Executive

لرزه نگاری مهمترین ابزار ژئوفیزیستها برای اکتشاف نفت و گاز می باشد. ... علاوه بر چشمه های لرزه ای، چشمه های مختلف آکوستیکی ( ازجمله امواج صوتی در آب یا هوا) که...

دریافت قیمت

Contents > معرفي نرم افزارهاي اكتشافي

31 ژانويه 2006 ... دو گونه نرم افزار اكتشافی رایج در صنعت وجود دارد كه تحقیقاتی و ... این نرم‌افزار برای مدل‌سازی امواج لرزه‌ای و مقایسه آن با داده‌های لرزه‌ای به كار می‌رود و برای ... است و داده‌های تصویری صوتی را با فرمت‌های استاندارد صنعتی می‌گیرد و مورد...

دریافت قیمت

Application

يكي از تكنيكهاي رايج در اكتشاف نفت و گاز، لرزه نگاري است. ... در اين روشها معمولاً از دو موج لرزه اي به نامهاي، موج پر قدرت فرا صوتي5 و موج صوتي با فرکانس پايين6...

دریافت قیمت

petroleum90 - کاربرد ژئو فیزیک در شناسایی ساختارها

صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اکتشاف مواد معدنی،هیدروکربورها،آب های زیر زمینی ... در لرزه شناسی کاربردی یا اکتشافی در اولویت اول ،امواج لرزه ای پیکری یا ..... در توزیع نیرو،پخش انواع امواج صوتی با انرژی الکترومغناطیسی،اطلاعات مفیدی در.

دریافت قیمت

پروژه های دانشجویی جاری - مدیریت اکتشاف

دانشگاه تهران, تحليل رخساره هاي مخزن با استفاده از داده هاي لرزه اي سه بعدي در ..... بهينه سازي محاسبات در مدل سازي انتشار امواج لرزه اي صوتي در راستاي مهاجرت زمان...

دریافت قیمت

لرزه‌نگاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بدین صورت لرزه‌شناسی به زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرتبط می‌شود. ... امواج لرزه‌ای همان امواج صوتی با طیف فرکانس گسترده تری هستند که به سه نوع کلی امواج...

دریافت قیمت

طراحي فرآيند اكتشاف (بخش چهارم)

29 فوریه 2012 ... فرآيند اكتشاف نفت و گاز، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي بسيار پيچيده براساس ... مختلف مانند ميدان جاذبه، ميدان مغناطيسي، امواج صوتي و انرژي الكترومغناطيسي ... نظارت بر عمليات نقشه برداری پروژه های ژئوفيزيكي (لرزه اي و غير لرزه اي).

دریافت قیمت

آشنایی با مبانی اکتشاف نفت و گاز - آکا

ابتدایی ترین کار در اکتشاف مخازن نفت این است که با مطالعه برونزدها (outcrops) و نشانه های سطحی، اطلاعاتی در ... در روش لرزه نگاری امواج لرزه ای در اثر انفجار به صورت موج های مکانیکی در لایه های درون زمین منتشر می شوند؛ برای این .... فال حافظ صوتی.

دریافت قیمت

دانلود انیمیشن عملیات لرزه نگاری اکتشافی در خشکی و دریا - عمران یار

11 فوریه 2015 ... روش اصلی اکتشاف لرزه ای عبارت است از ایجاد امواج لرزه ای و اندازه گیری زمان لازم برای رسیدن امواج از چشمه ها به یک سری ژئوفون که معمولا” در امتداد...

دریافت قیمت

انواع روش های لرزه ای و بدست آوردن عمق زیر گیرنده های آن - همه چیز درباره ...

9 آوريل 2013 ... امواج صوتی مانند امواج سبک، از قانون انکسار اسنل تبعیت میکند. اکتشافات انکسار لرزه ای معمولاً برای تعیین ضخامت مواد سستی که در بالای سنگ...

دریافت قیمت

: انواع روشهای ژئوفیزیکی در اکتشافات ژئوتکنیکی

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه گیری شده و با تفسیر ... بطور کلی امواج لرزه‌ای از محل تشکیل به صورت کروی منتشر می‌شوند. ... این روش مشابه روش ژرفاسنجی صوتی در دریاها و اقیانوسها است.

دریافت قیمت

نفت طلای سیاه

نفت طلای سیاه - وبلاگی در مورد نفت, شرایط تشکیل و چگونگی اکتشاف و استخراج و ... این روش در مقایسه با حفاری ضربه ای به خاطر پیوستگی خارج کردن کنده های .... لرزه نگاري بر مطالعه شكل امواج صوتي يا ارتعاشي استواراست كه توسط منبع به داخل...

دریافت قیمت

روش هاي لرزه اي اكتشافي

روش اصلي اكتشاف لرزه اي عبارت است از ايجاد امواج لرزه اي و اندازه گيري زمان لازم براي ... روشهاي لرزه اي مسافت – زمان امواج صوتي که در سطوح زيرزمين انتشار پيدا کرده...

دریافت قیمت

نفت چیست؟ چگونه نفت و گاز طبیعی شکل گرفته اند؟

4 ژوئن 2015 ... اکتشاف، بررسی های لرزه نگاری، استخراج از معادن چاه، گرانش و تست های زمین سنجی. ... نفت پر هزینه است و سطح بالایی از گازهای گلخانه[2] ای را آزاد می کند. ... بررسی های لرزه نگاری با ارسال امواج صوتی با انرژی بالا به داخل زمین و...

دریافت قیمت

ای استخدام : آشنایی با رشته مهندسی نفت

23 ژانويه 2015 ... اولین‌ مرحله‌ برای‌ بهره‌برداری‌ یا برداشت‌ نفت‌، کشف‌ حوزه‌های‌ نفتی‌ است‌ که‌ این‌ کار توسط‌ لرزه‌ نگاری‌ انجام‌ می‌گیرد. مهندسین‌ اکتشاف‌، امواج‌ صوتی‌ را به‌...

دریافت قیمت

مطالعات لرزه نگاری - سازمان جهاد دانشگاهی تهران

امواج لرزه‌ای همان امواج صوتی با طیف فرکانس گستردهتری هستند که به سه نوع کلی امواج ... لرزهنگاری اکتشافی بیشتر بصورت دو بعدی و لرزه نگاری توسعه‌ای میادین...

دریافت قیمت